Ibland behöver ni kommunicera på flera olika språk. Filmen ni precis gjort ska visas på en ny marknad och behöver anpassade undertexter, eller nästa mässa ni ska vara med på är i Tyskland och ert marknadsmaterial behöver vara på tyska. Kanske öppnar ni snart för affärer i ett nytt språkområde? Eller så är ni redan etablerade på flera språk och har märkt att översättningarna inte alltid håller högsta kvalité?

När du beställer översättningar ska du ha följande 7 punkter i åtanke för bästa möjliga resultat.

1. Språk och marknad

Det viktigaste i en beställning är att ange vilka språk texten ska översättas till samt vilken marknad materialet ska användas på. Ska till exempel den portugisiska översättningen användas på den brasilianska eller portugisiska marknaden, eller kanske i Angola? Brasiliansk-portugisiska och portugisisk-portugisiska är exempel där skillnaderna i språket på respektive marknad är så pass stora att det inte lämpar sig att översätta en version för att använda på båda marknaderna, utan bör översättas unikt för sin specifika marknad.

2. Deadline

När måste texten vara klar? Försök att ge en så rimlig deadline som möjligt. För tighta deadlines kan medföra att man måste använda en mindre lämpad (men tillgänglig) översättare, eller delar upp texten på flera översättare vilket kan påverka konsekvensen i texten. En rimlig tidplan ger förutsättningar att använda rätt resurser för uppdraget och tillräckligt med tid för att säkerställa kvalitén.

3. Material

Skicka alltid materialet som ska översättas i originalformat, om du har tillgång till det. Om det till exempel är innehållet i en InDesign-fil som ska översättas, skicka den tillsammans med en PDF. PDF:en används sedan som referens av översättaren, som får se texten i sitt sammanhang tillsammans med bilder, då går det också att utläsa vad som är rubrik, bildtexter, brödtext och så vidare, eftersom det inte framgår i formatet som översättaren jobbar i.

Du behöver alltså inte kopiera texten från InDesign till Word, översättningsbyråer har processer för att hantera de allra flesta format.

När översättningen är klar behöver man alltid se över dokument som har någon typ av layout, till exempel InDesign-dokument, så att all text hamnar rätt, ser bra ut och liknar originalet. Detta kräver en viss typ av kompetens och bör göras av någon med erfarenhet av den typen av layout.

4. Marknadsgranskning

Det är alltid bra att göra interna marknadsgranskningar, där en kollega som jobbar på den specifika marknaden, går igenom översättningen. Detta för att göra lokala anpassningar av ord och uttryck som används just där.

Det är ofta en del av översättningsprocessen som görs innan slutgiltlig leverans. Vill ni att detta ska ingå i processen och ha hjälp med hanteringen av detta behöver ni skicka med kontaktuppgifter.

5. Bakgrund, syfte och målgrupp

Vad är det för typ av text och vilka är målgruppen? Ska den översatta texten användas som utbildningsunderlag inom företaget? Eller är det en säljande annonstext som ska tryckas och distribueras på en stor mässa? Då kvalitetskraven skiljer sig åt för olika typer av uppdrag är det viktigt att informera om syftet med texten, eftersom det kan påverka såväl process som val av översättare, tidsåtgång och kostnad.